Vojska Kraljevine Crne Gore

Vojska Kraljevine Crne Gore
28. jul 1914 - 20. maj 1915

Lovćenski odred - južna Crna Gora; oko 8.000 ljudi.

1. Cetinjska divizija (Cetinje)- 1. bat. teške ari; 1. bat. poljske art., 1 četa za snabdevanje. 1. Katunska brigada: Cetinjski, Cucki, Čevsko-Bijeiički, Pjesivački, Komansko-Zagarački i Njeguško-Čeklićki bata-Ijon. 2 Riječko-Lješanska brigada: Ljubotinjski, Gornječekiinski, Donječeklinski i Lješanski bataljon. 3. Primorsko-Crmnička brigada: Gornjocrmnički, Donjocrmnički, Seljački, Barski, Ulcinjski, Krajinski i Mrkojevićki bataljon.

2. Podgorička divizija (Podgorica)- 2 bat. teške art; 2. bat. poljske art.; 2. četa za snabdevanje. 4 Zetska brigada: Donjokučki, Zetski, Gornjokučki, Bratonožićki, Podgorički i Zatrijevački bataljon. 5. Spuška brigada: Piperski. Lješkopoljski i Spuški bataljon. 6. Brdska brigada: Brajovićko-Martinićki, Pavkovićki, Petrušmski i Vražegrmski bataljon.
Hercegovački odred - zapadna Crna Gora; oko 15.000 ljudi.

3. Nikšićka divizija(Nikšić)-i. bat. teške art; 3. bat. poljske art.; 3. četa za snabdevanje. 7. Nikšička brigada: Trebješki, Nikšićki, Lukovski. Župski i Goljski bataljon.
8. Vučedolska brigada: Grahovski, Rudinsko-Trepački, Oputno-Ru-dinski i Banjanski bataljon. 9. Durmitorska brigada: Župo-Pivski, Drobnjački, Uskočki, Planine-Pivski i Jezerski bataljon.

4. Kolašinska divizija (Koiašin)- 4. bat. teške art.; 4 bat. poljske art.; 4. četa za snabdevanje. 10. Kolašinska brigada: Donjomorački, Li-povski, Rovački, Kolašinski, Gornjomorački i Poljski bataljon. 11. Vasojevička brigada: Ljevorečki, Kraljski, Andrijevički, Polimski, Trepačko-Sekularski i Veljički bataljon.
Pljevaljski odred - severna Crna Gora (Sandžak); oko 6.000 ljudi 5.

Pljevaljska divizija (Pijevljaj- 5. bat. teške art.; 5. bat. poljske art.;

5. četa za snabdevanje. 12. Pljevljska brigada: 5? bataljona 13. Bjelopoljska brigada: 5? bataljona

Starosrbijanski odred - jugoistočna Crna Gora; oko 6.000 ljudi

6. Pećka divizija (Peć)- 6. bat. teške art.; 6. bat. poljske art.; 6. četa za snabdevanje.
14. Pećka brigada: 3? bataljona. 15. Rožajska brigada: 3? bataljona. 16. Plavo-Gusiniska brigada: 2? bataljona.
20. maj 1915 - 25. januar 1916

Lovćenski odred - 5.902 vojnika, 42 artiljerijska oruđa, 11 mitraljeza. Katunska, Primorsko-Crmnička, Zetska brigada.
Hercegovački odred - 10.149 vojnika, 19 artiljerijska oruđa, 11 mitraljeza. Bjelopavlićka 1, Nikšićka, Spuška i Vučedolska brigada Starosrbijanski odred - 4.805 vojnika, 20 artiljerijskih oruđa, 10 mitraljeza. Donjovasojevićka1, Gornjovasojevićka i 1. Pecka brigada; Dečanski, Đakovički, Pećki i Tuški odred.

Sandžačka vojska - 26.388 vojnika, 54 artiljerijska oruđa, 39 mitraljeza. 1. Sandžačka divizija: Dečanska1 i Bjelopoljska brigada. 2. Sandžačka divizija: Lovćenska5, Pljevaljska i Vasojevička brigada. Drinska divizija: Durmitorska, Kolašinska, Kučko-Bratonoška' i Riječko-Lješanska brigada.

1 Brigade formirane u septembru 1915.

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License