Borci I Zrtve Balkanskih Ratova U Dobricu

BALKANSKI RATOVI (1912 - 1913)

Balkanski ratovi, najpre protiv Turske (1912. - 1913.), a zatim i Bugarske (1913) tražili su krvavi danak i ljudi ovog kraja. Mnogi su ostavili kosti po razbojištima, a ovde ćemo spomenuti one do čijih smo imena došli.

Aleksandrovo.

- Još uvek su veoma živa sećanja Petra Mešterovića iz ovog sela na sve one mla diće iz Aleksandrova koji su poginuli ili nestali u ratovima od 1912. do 1918. godine. U borbama sa Turcima 1912. godine poginuli su kod Jedrena i na drugim bojištima srpsko-turskog rata: Nedeljko Vlašković, Milan Jeremić, Vlada Krstić, Marko Mendić, Ljuba Mešterović, koji je umro od tifusa, zatim Đorđe Mihajlović, Koja Pecarski, Miloško Šokić, Karlo Pinter, a Dušan Šušaković umro je od bolesti i Gli-ša J. Ječinac, poginuo na Karadagu 10. oktobra 1912. godine.

U ratu sa Bugarima 1913. godine poginuli su: Žarko Vladisavljević, Bugari su ga mrtvog isekli noževima, zatim Arso Ibrovčić, Svetozar Krstić, Alek sa Mandić, Đura Mandić, Svetislav Mandić, Uroš Mandić, Đorđe Mihajlović i Sava Pantić.

Azbresnica.

- U srpsko - turskom ratu pogi-nuli su: Simon Milošević 1912. godine, Milorad Blažević, Vučko Momčilović i Svetozar Ivanović na Ka-radagu, a u srpsko-bugarskom ratu: Arsenije Dikić na Crnom Kamenu, Đorđe Momčilović i Milorad Momčilović i Stojanča Stojiljković kod Kočana.

Arbanasci.

- U borbama sa Turcima na Oblakovskom visu poginuli su 1912, godine: Gorča Antanas ković i Tasa Kostić. U borbama na Karadagu, kod sela Čelika, 10. Oktobra 1912. godine: Svetozar Vojinović, Aleksa Milenković i Milutin Mitrović.

Balajnac.

- Vojin Jovanović, rođen 1889. go-dine seća se svih onih njegovih seljana koji su poginuli u ovim ratovima. U srpsko-turskom ratu 1912. i 1913. godine poginuli su: Živoje Đokić, Milan Zdrav ković, Dobrosav Ilić, Milan Ilić, Svetislav Ilić, Dragoljub Jovanović, Vučko Mitić, Božidar Mitić, Dragoljub Nikolić, Dimitrije Nikolić, Svetozar Nikolić, Kostadin Paunović, Stanko Paunović, Milivoje Petković, Raka Rajković, Dragutin Stanković, Milan Stanojević, Vlajko Stojanović, zatim četiri brata Stojanovića: Darko, Milan, Milivoje i najstariji, pa Svetozar Stojadinović, Kosta Stojković, zatim dva brata Tasića: Aleksandar i Milan, pa Milan Todorović i Stavra Cvetković.

Godine 1913. junački su poginuli: Stevan Dinić, Dragutin Jovanović, Janaćko Jovanović, Đorđe Marković, Andon Neić, Ljubomir Petrović, Nastas Rajković, Radomir Rajković, Spasa Rajković, Vidan Todorović.

Baličevac.

- U srpsko - turskom ratu, na Ka-ragradu, 10. oktobra 1912. godine poginuli su: Alek-sandar Janković, Krsta Dikić, Nikodije Janković, Đo-rđe Mitrović, a seljani Aleksandar Prokić, Branko Prokić, Dobrivoje Stevanović. poginuli su na Bakar-nom Gumnu. U srpsko-bugarskom ratu, kod Crnog Kamena poginuli su 1913. godine: Vučko Jovanović, Stojadin Jovanović-Milenković i Vučko Jovanović.

Batušnica.

- U srpsko - turskom ratu poginuli su: Aleksandar Dinić, Mladen Dinić, Sreten Ilić i Dušan Milošević. 5. novembra 1912. godine, pri pre lazu reke Šemnice kod Bitolja, u borbi sa Turcima poginuo je redov 1. čete Aleksandar Kostadinović. Od zadobijenih rana umro je 1913. godine na bojištu Vladimir Stanković.

Biljeg.

- Lima Veljković, Trajko Nikolić i Krsta Tončić poginuli su u ratu 1913. godine, a Mihajlo Stojković i Ljubisav Mitrović poginuli su na Kozjaku, u borbi sa Turucima.

Brest.

- Veoma su živa sećanja i Đorđa Jankovića, rođenog 1883. godine i borca sa solunskog fron ta, na protekle ratove. U srpsko-turskom ratu 1912. godine poginuo je Milan Banković. Zarobljen je i negde je nestao Milorad Miladinović, a na Prepolcu je poginuo Krsta Nikolić. U srpsko-bugarskom ratu 1913. godine, negde oko Štipa i Kočana nestali su u ratnom vrtlogu Aleksandar Ristić i Sava Stojanović.

Bučić.

- Dragutin Stanković, rođen 1891. godine kaže: U srpsko-turskom ratu na Kozjaku poginula su dva njegova seljaka: Svetozar Stefanović i još jedan čijeg imena nije mogao da se seti. U borbama sa Turcima na Ovčem polju, kod Štipa, i kod Vinice u Makedo niji poginulo je 36 njegovih seljana među kojima i Milan Andrejić, Jordan Andrejić, Spira Vojinović, Vladimir Kocić, Jovan Kocić, zatim dva brata Mijajlovića: Stojan i njegov brat, pa Janča Mijajlović, Dušan Ranđelović, Jevrem Ranđelović, Vladimir Stanković, Đorđe Stefanović, Todor Stefanović, Petar Stojanović, Petko Stojanović, Petar Stojiljković, Milutin Tasić i mnogi drugi.

Gornja Rasovača.

- Kod Kumanova poginuo je 1912. godine Dušan Antić, a na Karadagu kod Čelika poginuo je Dušan Stamenković.

Gradište.

- Prema sećanjima Dobrosava i Đor-đa Jankovića, dva dobro držeća seljaka iz ovog sela, mnogi njihovi savremenici poginuli su u tim velikim i dugim ratovima. U borbama sa Turcima kod Jedrena i Bitolja poginuli su Nikola Mitić, kod Čelika, i Nikola Stanković, a 10. oktobra 1912. poginuo je Dragoljub Sibinović. U borbama sa Bugarima na Bregalnici poginuli su Vlajko Ilić, potporučnik Rista Popović, Mika Stojković i Svetozar Stojković.

Devča.- U ratovima sa Turcima poginuli su: Živadin Spasić na Karadagu, 10. oktobra 1912,a zatim istoga dana i Spiridon Stefanović.

Dešilovo.

- Na Karadagu kod sela Čelika u borbi sa Turcima poginuo je Živko Mikić, a dan kasnije na istom Mestu i Redžep Useinović, zatim Stevan Stamenković, Vasko Alić i Velimir Ivanović.

Donja Rasovača.

- U srpsko-turskom ratu poginu li su kod Bitolja: Aleksandar Blagojević, Spira Blagojević, Stanko Milojević i Mitke Stojanović, a u borbama protiv Bugara 1913. godine poginuo je Maksim Mladenović.

Dudulajce.

- Kod Merdara i na Ovčem polju poginuli su u borbama sa Turcima Maksim Milenković i Stanko Nikolić, a na Bakarnom Gumni, 10. oktobra 1912. godine poginuo je Mihajlo Stojanović. U ratu Srbije protiv Bugarske, na položajima kod Belograd čika i kod Štipa poginuli su: Radoje Antanasković, Dragutin Milosavljević-Antić, Todor Stajić, Stavra Stajković i Krsta Stanimirović.

Zlokućani.

- Na dan 23. oktobra 1912. godine, na Kozjaku, poginuo je Jordan Stojiljković.

Jugbogdanovac.

- U srpsko-turskom ratu poginuo je Antonije Radivojević.

Kovanluk.

- U srpsko-turskim ratovima poginu li su na planini Kozjaku, kod Bitolja i pri prelazu reke Šemnice, 5. novembra 1912. godine, dva brata: Boškovića: Jovanča i Svetozar, zatim Jovan Stojković i Milan Stanković. U ratu sa Bugarima poginuo je Dragutin Pavlović.

Krajkovac.

- Veoma su živa sećanja Stanoja Andrejića, staoog ratnika iz ovog sela, na srpsko-turski i srpsko-bugarski rat u kojima su mnogi njegovi seljani izgubili živote. Na položajima i u srpskim jurišima kod Kumanova, na Oblakovskom visu i na planini Kozjaku poginuli su 1912. godine: Petar Jevtić, Miladin Marković i Stanoje Nikolić. Pri prelazu reke Šemnice, 5. novembra 1912. godine, u borbi sa Tur cima poginuli su redovi 1. čete: Spira Mladenović, Lazar Miličević, Evlasnije Kostić i Boško Tonić. U borbama sa Bugarima na Ježevom brdu poginuli su: Blagoje Ilić, Jevtimir Kostić, Čedomir Kostić, Živadin Marković, Marko Marković, Marko Miletić i Miladin Stevanović, a Vasko Mitić umro je u tom ratu od kolere.

Kostadinovac.

- Na Merdaru, u borbi sa Turcima, potanuo je Spira Đokić. Kao vojnici 2. aktivnog puka poginuli su 1913. godine na Ježevom polju (brdu) Živko Jovanović i Kosta Nikolić.

Krušce.

- Na bugarskoj granici poginuo je 1913. godine Aleksa Milošević.

Lepaja.

- Cvetan Kocić poginuo je 1912, a Vladimir Kocić i Aleksandar Perić poginuli su 10. ok-tobra 1912. godine na Karadagu. U ratovima 1913. godi-ne poginuli su Stevan Pešić i Sima Nikolić.

Merošina.

- Jedan od boraca sa solunskog fron ta, vojnik 6. prekobrojnog puka, Vukadin Mitić, rođen 1887. godine dugo mi je pričao o seljanima iz njegovog sela koji su nestali i poginuli u velikim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. U srpsko-turskom ratu poginuo je Čedomir Mitić kod Merdara. U ratovima protiv bugarske vojske poginuli su 1913. godine na Bregalnici: Jevrem Blagojević, Milutin Vučković, Ljubomir Mitić i Milivoje Mitić.

Mramor.

- Vojin Cvetković, rođen 1888. i Du-šan Ranđelović, rođen 1900. godine veoma rado pričaju o prohujalim danima velikih ratova i svim njihovim seljanima koji su tada izgubili svoje živote, u mnogobrojnim bojevima sa neprijateljima svih vrsta i boja. Godine 1912. poginuli su: Milorad Veličković, Mi lorad Nešić, Milorad Savić, Krsta Tanić, Petar Tanić, Miloje Tanić, koji je bio ranjen i umro je u bolnici, pa Milorad Cvetković, dok je Spira Tanasković poginuo 10. oktobra 1912. godine na Karadagu. U srpsko-bugarskom ratu 1913. godine poginuli su Aleksandar Tanić, Petar Savić i Vukadin Cekić.

Mramorski Potok.

- Milan Mitković poginuo je kod Karadaga, a kod Velesa su 1913. godine poginuli: Uroš Zlatanović, Cvetan Milenković i Milan Tošić.

Oblačina.

- Milorad Dinić, Dragutin Nikolić i Mihajlo Todorović poginuli su na Ovčem polju 1912. godine u borbi sa Turcima, a Milutin Cvetković na Karadagu.

Padina.

- Na Karadagu, kod sela Čelika, u borbi sa Turcima poginuo je 10. oktobra 1912. godine Mi-lutin Miletić.

Rožina.

- Godine 1912. poginuli su na Oblako vom visu seljaci: Vasko Đorđević, Vukašin Đorđević, Ilija Jovanović, Nikola Jovanović, Dragutin Mićić, Sava Nedeljković, narednik, i Todor Nešković, a na Karadagu je poginuo Sotir Miladinović.

Čubura.

-U borbama sa Turcima poginuli su Zdravko Đorđević, Cvetko Đorđević, Grozdan Perić, Stanko Perić, Stojan Perić, a u srpsko-bugarskom ratu poginuli su ili umrli kod Radovišta i Štipa, Miloš Petrović, Mirko Petrović, Draga Stojanović i Ivan Ugrenović.

iz: Dobrič u narodnoj revoluciji – Dragoljub Mirčetić-Duško

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License